Podrška izvozu MMSPP u Rumuniju i Makedoniju

 

Značaj MMSPP sektora

Osnovne karakteristike MMSPP sektora, pri čemu se pre svega misli na njihovu veličinu, fleksibilnost, sklonost ka inovativnim i rizičnim poduhvatima i veću mogućnost za specijalizaciju, omogućavaju ovim preduzećima da se mnogo lakše od velikih poslovnih sistema prilagode kontinuiranim promenama u zahtevima potrošača i uslovima poslovanja na globalnom tržištu. Na taj način podstiču jačanje konkurencije koja za posledicu ima unapređenje kvaliteta proizvoda i usluga i snižavanje cena, razvoj inovacija i novih tehnologija i privredni rast nacionalnih ekonomija uopšte.

Mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici imaju značajnu ulogu u svim ekonomijama, a posebno u tranzicionim i zemljama u razvoju koje se nalaze pred velikim izazovima u pogledu rešavanja problema visoke nezaposlenosti i nejednake distribucije zarada. MMSPP ostvaruju značajan doprinos povećanju dohotka i kreiranju novih radnih mesta sa jedne strane. Sa druge strane one ujedno podstiču inovativnost i razvoj novih tehnologija i ostvaruju direktan uticaj na nivo agregatne tražnje i investicija. U nastojanjima da se ukaže na ulogu i značaj sektora MMSPP na rast i razvoj nacionalnih ekonomija, neophodno je pored analiziranja učešća ovog sektora u osnovnim makroekonomskim pokazateljima sa posebnom pažnjom se osvrnuti na uticaj koji se postojanjem velikog i dinamičnog sektora MMSPP ostvaruje na nivo ukupnih ekonomskih performansi jedne privrede.

Zahvaljujući svojoj fleksibilnosti, vitalnosti, sklonosti ka preduzimanju inovativnih i rizičnih poduhvata i većoj mogućnosti za specijalizaciju, MMSPP se superiornije od velikih poslovnih sistema prilagođavaju zahtevima potrošača i dinamičnim promenama u uslovima poslovanja na globalnom tržištu.

Najveći deo sektora MMSPP su mikro preduzeća koja zapošljavaju do 5 ljudi a neretko i samo par članova porodice, dok se funkcionisanje velikih sistema odvija u uslovima hijerarhije, odnosno velikog broja nivoa menadžmenta, jasne podele rada, formalnih procedura i pravila i često sporog i birokratizovanog procesa odlučivanja.

U EU, pod pojmom MSP se podrazumevaju sva preduzeća koja imaju manje od 250 zaposlenih i zadovoljavaju barem jedan od sledeća dva kriterijuma: godišnji prihod koji ne prelazi 50 mil. eura i vrednost ukupne aktive koja nije veća od 43 mil. eura.

Na osnovu pomenutih kriterijuma u okviru sektora je izvršena distinkcija na mikro, mala i srednja preduzeća, pri čemu je broj zaposlenih bazičan i najvažniji kriterijum. Shodno tome, mikro preduzeća su ona koja zapošljavaju do 10 ljudi, ostvaruju ukupan prihod do 2 mil. eura i/ili vrednost njihove aktive ne prelazi 2 mil. eura. Mala preduzeća zapošljavaju između 10 i 50 lica, ostvaruju ukupan prihod do 10 mil. eura i/ili vrednost njihovih ukupnih sredstava nije veća od 10 mil. eura. Konačno, kod srednjih preduzeća broj zaposlenih ne prelazi 250 lica, ukupan prihod nije veći od 50 mil. eura i/ili vrednost ukupne aktive je manja ili jednaka 43 mil. eura.

Uloga MMSPP je značajna na svim nivoima ekonomskog i naročito industrijskog razvoja iz razloga što ova preduzeća predstavljaju kičmu privatnog sektora svake privrede učestvujući sa preko 90% u ukupnom broju privrednih subjekata i generišući između 50 i 60% ukupne i 40 i 80% zaposlenosti u proizvodnji.

MМSPP karakteriše smanjena produktivnost rada iz razloga što su ova preduzeća suviše mala da bi ostvarivala efekte ekonomije obima ili ekonomije širine.

Strategija uključivanjа manjih radno intenzivnih preduzeća u lance snabdevanja velikih sistema odnosno formiranjem mreža dobavljača iz sektora MMSPP dobija na značaju u uslovima globalizacije i outsourcing-a mnogih aktivnosti.

U domenu internacionalizacije poslovanja, uspostavljanje čvrste saradnje, kroz podugovaranje, između velikih preduzeća i MMSPP sektora postaje izuzetno važno posebno kada su u pitanju proizvodi iz radno intenzivnih sektora.

U EU, MMSPP kreiraju dve trećine radnih mesta u privatnom sektoru. Rezultati istraživanja[3] su pokazali da je 85% novih radnih mesta u EU u periodu od 2002. do 2010. godine kreirano u sektoru MMSPP, pri čemu treba imati u vidu da je u pomenutom periodu ostvaren dinamičan rast neto zaposlenosti od u proseku 1,1 miliona novih radnih mesta godišnje. U poređenju sa velikim preduzećima, sa izuzetkom sektora trgovine, u sektoru MMSPP ostvaren je dvostruko veći rast zaposlenosti. Mikro preduzeća su apsorbovala 58% ukupnog neto povećanja zaposlenosti u privatnom nefinansijskom delu ekonomije EU.

Broj MMSPP u Srbiji iznosi 44.1 na 1.000 stanovnika što je iznad proseka EU ali nedovoljan u odnosu na potrebe zemlje.

Kvalitativni pokazatelji nivoa razvijenosti sektora MMSPP u Srbiji kao što su zaposlenost po preduzeću i BDV (bruto društvena vrednost) po zaposlenom niži su u odnosu na prosek EU kao i većinu posmatranih zemalja. Broj zaposlenih u sektoru MMSPP u Srbiji iznosi 2,4 po privrednom subjektu što predstavlja ograničavajući faktor konkurentnosti, dostizanje ekonomije obima i izlazak na nova tržišta. Sektor MMSPP zemalja članica EU ima prosečne vrednosti od 4,2 zaposlena po privrednom subjektu.

Grafikon 1: Gustina malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u Evropi

Izvor: Ministarstvo privrede na osnovu podataka RZS

Značaj sektora MMSPP u privredi Srbije

U 2015. godini sektor MMSPP generiše 65,7% zaposlenosti, 66,3% prometa, 57,7% BDV i učestvuje 51,2% u spolјnotrgovinskoj razmeni nefinansijskog sektora.[1] U odnosu na prethodnu godinu ostvaren je realni rast posmatranih finansijskih pokazatelјa poslovanja, što se u najvećoj meri odrazilo na rast učešća sektora MMSPP u BDV (za 1,7 strukturnih poena). Učešće u izvozu i uvozu neznatno je smanjeno (za 0,7 odnosno za 0,5 strukturna poena) usled viših stopa rasta ovih pokazatelјa u segmentu velikih preduzeća.

U poređenju sa 2014. godinom broj MMSPP povećan je 0,1% ili za 328. Rast broja preduzetnika za 1.149 i malih i srednjih preduzeća za 384 neutralisao je smanjenje broja mikro preduzeća (-1.205). U 2015. godini kod svih kategorija preduzeća, posmatrano po veličini zabeležen je porast broja zaposlenih, a sektor MMSPP zapošlјava 40.180 radnika ili 5,3% više nego prethodne godine (velika preduzeća 5.130 ili 1,2%; nefinansijski sektor 45.310 ili 3,9%). Preduzetnici imaju najveći doprinos rastu broja zaposlenih i zapošlјavaju 28.611 radnika više u odnosu na 2014. godinu.

Nastavlјen je trend rasta prometa i BDV MMSPP sektora. U 2015. godini promet je realno veći za 3,1%, a BDV 4,5%, a pozitivne tendencije u segmentu malih i srednjih preduzeća opredelile su rast prometa i BDV nefinansijskog sektora (za 1,7% i za 1,6%, respektivno). Kod velikih preduzeća nastavlјen je trend negativnih stopa rasta ovih pokazatelјa (-1,0% i -2,2%, respektivno).

Vrednost izvoza MMSPP u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu veća je 7,9%, a vrednost uvoza 5,2%. Rast vrednosti ovih indikatora je izraženiji kod velikih preduzeća (10,7% odnosno 7,2%, respektivno), što je dovelo do smanjenja učešća sektora MMSPP u izvozu (sa 44,8% u 2014. na 44,1% u 2015. godini) i uvozu (sa 57,0% na 56,5%) nefinansijskog sektora. Rast uvoza po višoj stopi od rasta uvoza uticao je na povećanje deficita sektora MMSPP (1,6%), dok je istovremeno, deficit velikih preduzeća manji 41,0% (pad od 3,0% u nefinansijskom sektoru). Kao rezultat ovih tendencija, učešće deficita MMSPP u deficitu nefinansijskog sektora povećano je sa 89,3% na 93,5%.

Tabela 1: Indikatori razvijenosti MMSPP

Oblik organizovanja MMSPP Velika Nefinansijski sektor Učešće MMSPP %
Godina 2014. 2015. 2014. 2015. 2014. 2015. 2014. 2015.
Br. preduzeća 324.272 324.600 494 494 324.766 325.094 99,8 99,8
Br. zaposlenih 761.539 801.719 413.408 418.538 1.174.947 1.220.257 64,8 65,7
Promet (mil. din.) 5.999.397 6.302.870 3.168.851 3.197.616 9.168.248 9.500.486 65,4 66,3
BDV (mil. din.) 1.029.563 1.096.750 808.058 805.147 1.837.620 1.901.897 56,0 57,7
Izvoz (mil. din.) 577.807 635.312 713.325 804.486 1.291.133 1.439.798 44,8 44,1
Uvoz (mil. din.) 1.014.266 1.087.080 765.591 835.919 1.779.856 1.922.999 57,0 56,5
Robni bilans (mil. din.) -436.458 -451.768 -52.265 -31.433 -488.724 -483.201 89,3 93,5

Struktura sektora MMSPP prema veličini i obliku organizovanja

U 2015. godini u Srbiji je poslovalo 325.094 privrednih subjekata - 328 (+0,1%) više u odnosu na 2014. godinu. U odnosu na 2014. godinu, povećan je broj preduzetnika (za 1.149, 0,5%), malih (za 333, +3,6%) i srednjih (za 51, +2,4%) preduzeća, smanjen je broj mikro (za 1.205, -1,5%) preduzeća, dok je se broj velikih preduzeća nepromenjen (494 preduzeća).

Sektor MMSPP u 2015. godini obuhvata 324.600 privredna subjekta i učestvuje sa 99,8% u ukupnom broju preduzeća u Srbiji.

Tabela 2: Broj i struktura privrednih subjekata u nefinansijskom sektoru u 2015.

Oblik organizovanja  MMSPP Velika Ukupno
 Broj  Broj  Broj  Struktura (%)
Preduzeća  91.835  494  92.329  28,4
Preduzetnici  232.765  -  232.765  71,6
Ukupno  324.600  494  325.094  100
Struktura (%)  99,8  0,2  100,0  

Izvor: RZS, obrada Ministarstvo privrede

Sektorska zastupljenost

Koncentracija MMSPP u sektorima sa relativno nižim ulaganjima i bržim obrtom kapitala ukazuje na njihove niske finansijsko-ekonomske performanse razvoja. Mala i srednja preduzeća koja posluju u visoko tehnološkim oblastima predstavljaju svega 9,6% ukupnog broja MMSPP i zapošljavaju svega 16,6% radnika. Niskotehnološki proizvodi imaju nižu cenovnu i profitnu marginu i dominiraju u slabije ekonomski razvijenim privredama.

Sektorski raspored MMSPP: Trgovina na veliko i malo i popravka motornih vozila (30,0% ukupnog broja MMSPP) i prerađivačka industrija (15,9% ukupnog broja MMSPP) čine 45,9% privrednih subjekata, angažuju 56,3% zaposlenih, ostvaruju 67,7% prometa i 51,4% BDV celokupnog sektora MMSPP.

Grafikon 2: Učešće sektora MMSPP u zaposlenosti, prometu i BDV prema sektorima delatnosti

Izvor: Ministarstvo privrede na osnovu podataka RZS

Tabela 3: Indikatori poslovanja MMSPP po regionima, u 2015. godini

  Region   Broj preduzeća   Zaposlenost   Promet   BDV   Izvoz  Uvoz 
 broj   % priv.   broj   % priv.   mlrd din.   % priv.   mlrd din.   % priv.   mlrd din.   % priv.   mlrd din.   % priv. 
 Beogradski   104.100  32,1   259.354  22,1   2.791  30,4  444  24,2  214  16,5  624  35,0
 Vojvodina   84.004   25,9   216.143  18,4   1.706  18,6  209  11,4  219  16,9  247  13,9
 Šumadija i Zapadna Srbija   83.959   25,9   198.156  16,9   1.194  13,0  93  5,0  138  10,7  161  9,0
 Južna i Istočna Srbija   52.537   16,2   128.066  10,9   612  6,7  60  3,2  65  5,0  56  3,1
 Ukupno MMSPP Region  324.600  99,9  801.719  68,2  6.303  68,7  805  43,8  635  49,2  1.087  61,1

Izvor: RZS, obrada Ministarstvo privrede

 

 

RAS

Izradu sajta podržao RAS
Razvojna agencija Srbije

Kontakt

Jugoistočna razvojna mreža

Kej kola Srpskih Sestara 3/2
18000 Niš

email. office@jrm.rs
Internet. www.jrm.rs

Kancelarija u Zaječaru:
Trg Oslobođenja 1
19000 Zaječar

tel. 019 426 376

Google Maps

Štampa

Please publish modules in offcanvas position.