Podrška izvozu MMSPP u Rumuniju i Makedoniju

 

Spoljnotrgovinsko poslovanje Srbija

Definicija: Spoljnotrgovinsko poslovanje je spoljnotrgovinski promet robe i usluga i obavljanje privrednih delatnosti stranog lica u Republici Srbiji i domaćeg lica u drugoj državi ili carinskoj teritoriji.

Spoljnotrgovinski promet: promet između domaćih i stranih lica koji se obavlja na osnovu ugovora zaključenih u skladu sa domaćim propisima i međunarodnim ugovorima.

Osnovni propisi:

  • Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju („Sl.glasnik RS “br.36/09, 36/11-dr.zakon, 88/11, 89/15-dr.zakon)
  • Uredba o bližim uslovima za izdavanje, korišćenje i ukidanje dozvola za izvoz, uvoz, odnosno tranzit robe i raspodelu kvota ( „Sl. glasnik RS", br. 47/2010)
  • Uredba o bližim uslovima za primenu antidampinških mera („Sl. glasnik RS", br. 112/2009)
  • Uredba o bližim uslovima za primenu kompenzatornih mera („Sl. glasnik RS", br. 112/2009)
  • Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava („Sl. glasnik RS“ 32/15, 109/15)

U međunarodnoj ekonomiji osnovne tokove čine: izvoz, uvoz i neto izvoz – trgovinski bilans. Izvoz predstavlja dobra i usluge koje se proizvode u jednoj zemlji a prodaju drugim zemljama. Razlika između izvoza i uvoza predstavlja neto izvoz ili trgovinski bilans.

TABELA 4: Spoljnotrgovinska razmena Srbije (mil.$) 2012-2016.g.

mil. USD

 

Izvoz

Uvoz

Saldo

Spolјnotrgovinska robna razmena

2012

11226

18923

-7697

2013

14610

20550

-5940

2014

14845

20601

-5756

2015

13378

18210

-4832

2016

14883

18899

-4016

Izvor: Republički zavod za statistiku

GRAFIKON 3: Spoljnotrgovinska razmena Srbije (mil.$) 2012-2016.g.

Izvor podataka: Republički zavod za statistiku

Ukupna spolјnotrgovinska robna razmena Srbije za period januar–septembar  2017. godine iznosi:

   – 28.264,4 miliona dolara – porast od 12,8% u odnosu na isti period prethodne godine;

   – 25.401,1 miliona evra – porast od 13,3% u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvezeno je robe u vrednosti od 12.525,7 mil. dolara, što čini rast od 13,0% u odnosu na isti period prethodne godine, a uvezeno je robe u vrednosti od 15.738,7 mil. dolara, što je za 12,6% više nego u istom periodu prethodne godine.

Izvoz robe, izražen u evrima, imao je vrednost od 11.254,1 miliona, i to je povećanje od 13,4% u poređenju sa istim periodom prethodne godine. Uvoz robe imao je vrednost od 14.147,0 miliona, što predstavlјa povećanje od 13,1% u odnosu na isti period prošle godine.

Deficit iznosi 3.213,1 mil. dolara, što čini povećanje od 11,3% u odnosu na isti period prethodne godine. Izražen u evrima, deficit iznosi 2.892,9 miliona, što je povećanje od 11,8% u poređenju sa istim periodom prethodne godine.

Pokrivenost uvoza izvozom je 79,6% i veća je od pokrivenosti u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 79,3%.

Posmatrano regionalno, najveće učešće u izvozu Srbije imao je Region Vojvodine (32,9%); sledi Beogradski region (26,6%), Region Šumadije i Zapadne Srbije (24,8%), Region Južne i Istočne Srbije (15,7%), a oko 0,1% izvoza nerazvrstano je po teritorijama.

Najveće učešće u uvozu Srbije imao je Beogradski region (45,8%); slede Region Vojvodine (27,3%), Region Šumadije i Zapadne Srbije (16,6%), Region Južne i Istočne Srbije (9,6%), a oko 0,7% uvoza nije razvrstano po teritorijama. Ne raspolaže se podacima za Region Kosovo i Metohija.

Izvoz i uvoz po regionima dat je prema sedištu vlasnika robe u momentu prihvatanja carinske deklaracije. To znači da vlasnici robe, po carinskom zakonu, mogu biti proizvođači, korisnici, izvoznici ili uvoznici robe. Ovu činjenicu treba imati u vidu prilikom tumačenja podataka po regionima. Na primer, uvoz nafte i gasa najvećim delom obuhvataju Region Vojvodine i Beogradski region, a to su energenti za ukupnu teritoriju Srbije.

strukturi izvoza po nameni proizvoda (princip pretežnosti) najviše su zastuplјeni proizvodi za reprodukciju – 55,7% (6.975,3 mil. dolara), slede roba za široku potrošnju – 33,8% (4.235,8) i oprema – 10,5% (1.313,7). Neklasifikovana roba po nameni iznosi 0,006% (0,9 mil. dolara).

strukturi uvoza po nameni proizvoda najviše su zastuplјeni proizvodi za reprodukciju – 57,6% (9.060,3 mil. dolara), slede roba za široku potrošnju – 18,7% (2.944,5) i oprema – 11,7% (1.845,1). Neklasifikovana roba po nameni iznosi 12,0% (1.888,8 mil. dolara).

Spolјnotrgovinska robna razmena bila je najveća sa zemlјama sa kojima Srbija ima potpisane sporazume o slobodnoj trgovini. Zemlјe članice Evropske unije čine 64,3% ukupne razmene.

 Tabela 5: Glavni spoljnotrgovinski parteri Srbije

Izvoz

mil. USD

Uvoz

mil. USD

Italija

1.687.5

Nemačka

1.997.9

Nemačka

1.590.9

Italija

1.571.4

Bosna i Hercegovina

997.9

Kina

1.260.0

Ruska federacija

749.4

Ruska federacija

1.137.6

Rumunija

621.7

Mađarska

741.4

 Izvor podataka: Republički zavod za statistiku

Naš drugi po važnosti partner jesu zemlјe CEFTA, sa kojima imamo suficit u razmeni od 1.516,6 mil. dolara, koji je rezultat uglavnom izvoza polјoprivrednih proizvoda (žitarice i proizvodi od njih i razne vrste pića), gvožđa i čelika, proizvoda od metala, drumskih vozila. Kada je reč o uvozu, najzastuplјeniji su gvožđe i čelik, kameni ugalј, koks i briketi, povrće i voće, pluta i drvo. Izvoz Srbije iznosi 2.174,3 a uvoz 657,7 mil. dolara za posmatrani period. Pokrivenost uvoza izvozom je 330,6%. Izraženo u evrima, izvoz iznosi 1.949,2 a uvoz 589,4 mil. evra (suficit je 1.359.8 mil. evra, a pokrivenost uvoza izvozom 330,7%).

Posmatrano pojedinačno po zemlјama, najveći suficit u razmeni ostvaren je sa zemlјama iz okruženja: Bosnom i Hercegovinom (izvoze se najviše gasna ulјa i ulјe od suncokreta, a uvozi se koks i polukoks od kamenog uglјa), Crnom Gorom (izvoze se toplovalјani proizvodi u koturovima i dizel automobili, a uvozi se najviše svinjsko meso, dimlјeno ili sušeno) i Makedonijom (izvoze se toplovalјane trake u koturovima i ulјa od suncokreta, a uvoze se najviše zavarene cevi od gvožđa i čelika). Od ostalih zemalјa ističe se i suficit sa Rumunijom, Bugarskom, Italijom, Hrvatskom, Slovačkom i Velikom Britanijom. Najveći deficit javlјa se u trgovini sa Kinom (zbog uvoza telefona za mrežu stanica i laptopova) i Nemačkom. Sledi deficit sa: Ruskom Federacijom (zbog uvoza energenata, pre svega nafte i gasa), Polјskom (uvoz delova za motorna vozila), Turskom, Irakom, Mađarskom, Belgijom, Austrijom, Češkom, Ukrajinom (uvoz rude gvožđa i koncentrata).

Prema odsecima Standardne međunarodne trgovinske klasifikacije (SMTK), izvoz prvih pet odseka čini 31,9% ukupnog izvoza. Uvoz prvih pet odseka čini 27,0% ukupnog uvoza. Odsek nerazvrstana roba, u koji se sada uklјučuje i roba na carinskom skladištu i u slobodnoj zoni, ima učešće u ukupnom uvozu 12,1%.

 Tabela 6: Učešće prvih 5 odseka SMTK u spoljnotrgovinskoj razmeni Srbije

Izvoz

mil. USD

mil. EUR

Uvoz

mil. USD

mil. EUR

 

Električne mašine i aparati

1.088.5

977.3

Drumska vozila

1.318.0

1.190.6

Drumska vozila

1.077.1

974.6

Nafta i naftni derivati

992.9

890.5

Povrće i voće

670.6

600.2

Električne mašine i aparati

811.0

727.8

Obojeni metali

597.3

536.5

Industr. mašine za opštu upotrebu

578.7

518.5

Proizvodi od kaučuka, nigde nepomenuti

563.2

503.0

Medicinski i farmaceutski proizvodi

547.8

493.0

 Izvor podataka: Republički zavod za statistiku

septembru 2017. godine izvezeno je robe u vrednosti od 1.623,3 miliona dolara, što čini povećanje od 20,3% u odnosu na isti mesec prethodne godine. Uvoz je iznosio 1.928,8 miliona dolara, što je povećanje od 20,1% u odnosu na isti mesec prethodne godine.

Izraženo u evrima, izvezeno je robe u vrednosti od 1.358,0 miliona evra, što čini povećanje od 13,1% u odnosu na isti mesec prethodne godine. Uvoz je iznosio 1.613,4 miliona evra, što čini povećanje od 12,9% u odnosu na isti mesec prethodne godine.

Računato u dolarima, desezonirani indeks septembar 2017/avgust 2017. godine pokazuje rast izvoza za 2,7% i rast uvoza za 3,5%. Računato u evrima, desezonirani indeks septembar 2017/avgust 2017. godine pokazuje rast izvoza za 1,7% i rast uvoza za 2,0%.

Prema Nomenklaturi statistike spolјne trgovine (NSST) za mesec septembar:

Na listi prvih 5 proizvoda u izvozu, prvo mesto zauzima izvoz setova provodnika za avione, vozila i brodove (78 mil. dolara); drugo mesto pripada izvozu novih spolјnih guma za automobile (53 mil. dolara); na trećem mestu je izvoz automobila, dizelsnage do 1500 cm3u vrednosti od 39 mil. dolara; izvoz rafinisanog bakra iznosio je 32 mil. dolara; poslednje mesto pripada izvozu automobilapalјenje svećicompreko 1000, ali ispod 1500 cm3sa takođe 32 mil. dolara.

Lista prvih 5 proizvoda u uvozu pokazuje da su delovi i pribor za motorna vozila (75 mil. dolara) naš prvi uvozni proizvod. Druga po značaju je sirova nafta (66 mil. dolara). Na trećem mestu uvozne liste su lekovi za maloprodaju (55 mil. dolara). Automobilidizelpreko 1500, ali ispod 2500 cm3, uvezeni su za 26 mil. dolara. Poslednje mesto zauzima uvoz prirodnog gasa, sa takođe 26 mil. dolara.

Najveći doprinos u izvozu dale su sledeće oblasti KD: proizvodnja prehrambenih proizvoda 156,8 mil.USD (učešće od 11,2%), proizvodnja motornih vozila i prikolica 143,8 mil. USD (učešće od 10,3%), proizvodnja osnovnih metala 141,5 mil. USD (učešće od 10,1%), proizvodnja proizvoda od gume i plastike 132,1 mil. USD (učešće od 9,4%) i proizvodnja električne opreme 119,8 mil. USD (učešće od 8,6%) a u uvozu: proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 190,4 mil.USD (učešće od 10,5%), proizvodnja nepomenutih mašina i opreme 132,3 mil. USD (učešće od 7,3%), eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 128,7 mil.USD (učešće od 7,1%), proizvodnja osnovnih metala 118,5 mil. USD (učešće od 6,6%) i proizvodnja električne opreme 102,6 mil. USD (učešće od 5,7%).

U prvih 10, po vrednosti spoljnotrgovinskog poslovanja, se nalaze Rumunija i Makedonija, sa kojim ostvarujemo kontinuirani suficit.

Tabela 7: Rang zemalјa namene, prema vrednosti izvoza

     hilј. USD
        Prvih 10
 Izvoz  Uvoz  Izvoz  Uvoz
  2015 2016  
 Italija  2162973.6  1922449.3  2168783.4  1957297.3
 Nemačka  1672587.9  2256268.7  1940369.3  2425337.6
 Bosna i Hercegovina  1172057.0  428733.2  1240658.1  443514.3
 Rumunija  745626.6  517254.1  851608.4  545123.6
 Ruska federacija  724825.8  1748539.2  795124.1  1503446.8
 Republika Crna Gora  678724.7  62777.6  722891.4  61706.7
 Republika Makedonija  523667.9  203477.1  596215.9  209206.5
 Hrvatska  443108.9  515786.6  518772.1  478120.9
 Slovenija  416857.5  549151.3  474922.6  567585.0
 Francuska  409626.3  533919.3  471716.0  876266.6

Izvor podataka: Republički zavod za statistiku

Prikaz učešća MMSPP sektora u spoljnotrgovinskom poslovanju je dat u sledećoj tabeli:

Tabela 8: Spolјnotrgovinsko poslovanje nefinansijskog sektora, u mlrd. dinara

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Izvoz

MMSPP

339,8

400,0

498,9

519,1

577,8

635,3

Ukupno

733,1

825,0

976,4

1.202,8

1.291,1

1.439,8

Uvoz

MMSPP

680,5

765,0

973,4

938,2

1.014,3

1.087,1

Ukupno

1.253,8

1.371,9

1.617,6

1.660,8

1.779,9

1.923,0

Obim

razmene

MMSPP

1.020,4

1.165,1

1.472,3

1.457,3

1.592,1

1.722,4

Ukupno

1.986,9

2.196,9

2.594,0

2.863,6

3.071,0

3.362,8

Bilans

MMSPP

-340,7

-365,0

-474,5

-419,1

-436,5

-451,8

Ukupno

-520,8

-546,9

-641,2

-458,0

-488,7

-483,2

 

RAS

Izradu sajta podržao RAS
Razvojna agencija Srbije

Kontakt

Jugoistočna razvojna mreža

Kej kola Srpskih Sestara 3/2
18000 Niš

email. office@jrm.rs
Internet. www.jrm.rs

Kancelarija u Zaječaru:
Trg Oslobođenja 1
19000 Zaječar

tel. 019 426 376

Google Maps

Štampa

Please publish modules in offcanvas position.